Semalt gözden geçirmek - Salgylary derňemek üçin ýörite gyryjy almak

Gözleg motory optimizasiýa hünärmeni hökmünde köp sorag kelläme gelýär, ýöne olary çözmek üçin ýönekeý çözgütlerim ýok. Bularyň köpüsi sahypanyň mazmunyndaky maglumatlara esaslanýan URL-leriň sanawlaryny düzmek hakda. Şol sebäpden, doly çözgüt bermese-de, Google Custom Gözleg motoryny ulanmagy makul bildim. Awtomatlaşdyrmak isleýän käbir çözgütlerim doly öz içine alýar:

 • Toruň baglanyşygy
 • Açar söz gözlegleri üçin ulanylýan açar sözleriň tohum toplumyny tapmak
 • URL baglanyşygynyň ýerlikliligine baha bermek
 • Belli bir CMS ulgamlaryndan baglanyşyk çeşmelerini almak
 • Belli bir ýerde ýöriteleşen web blogçylary üçin magdançylyk
 • Içerki mazmuny yzarlamak

Syýahat has çylşyrymly baglanyşyk derňewi üçin düşünjäniň subutnamasy hökmünde ulanmak üçin esasy gyryjyny döretmek bilen başlandy. Jaýlanan gural däl-de, düşünje guraly bolan “Caveats” -y ulanmak, doly artykmaçlyk üçin tehniki we programmirleme endiklerini talap edýär. Onuň ulalmagy netijeliligini islendik programmirleme hünärmeni giňeldip biler.

Baglanyşyk gurujy hökmünde, garşydaşlarym bilen baglanyşdyrýan bir ýerde blogçylaryň doly sanawyny düzmek zerur. Bularyň arasynda myhman blog ýazmak, teswir bermek, mazmun ýerleşdirmek we sosial media ulgamy üçin nyşana alyp boljak bloglarym bar. Açyk saýt gözlegçisi ýaly gural ulanmak, domenleri baglanyşdyrmak üçin çykyş hödürleýär, ýöne domenleriň mazmuny barada anyk maglumat bermeýär.

Ygtybarly skript ulanyp sahypany kesgitlemek ilkinji ädimdir. Köp sanly CM-ler tarapyndan döredilen generator çykyşyndan başlaýar. Gurlanda beýleki çekler goşulýar.

Gural baglanyşyklaryň sanawyny işleýär we CMS-i kesgitleýär, OSE maglumatlaryny saklamazdan çig maglumatlary CSV-de çykarýar. Gural ähli URL-lerde işlär, mazmuny keş eder we deslapky kody derňär

Blog tapmak

Başlangyç gurnama, distill.co.uk bilen baglanyşýan bloglary tapmagy aňsatlaşdyrýar. Täze bloglary açmak üçin möhüm bir zat. Dürli garşydaşlaryň netijelerini düzmek we esasy ýeriňize baglanyşyk almak üçin ähli baglanyşyk domenlerini kesip geçmek mümkin.

CMS üçin goşmaça ulanyş

Giriş sahypalary, mowzuklar we administrator bukjalary ýaly CMS-ni kesgitlemek üçin başga aýak yzlary bar. Web sahypasynda işleýän CMS-i kesgitlemäge kömek etmek üçin oňat ygtybarly ulgam döredilip bilner. Aşakdaky sebäpler üçin peýdaly.

 • Forumlary tapmak
 • Sosial CMS tapmak
 • Wiki web sahypalaryny tapmak
 • Indiki baglanyşyk almak
 • Baglanyşyk aşaklaýar

Şeýle hem, goýmalaryň, saýt gurallarynyň we beýleki infografikanyň kabul edilişini barlap bilersiňiz. Bu duýduryşlary düzmek, ösen gözlegler we profil baglanyşygynda fiziki taýdan berkitmek arkaly has gowy yzarlanýar.

Baglanyşygyň ýerliklidigini barlamak - arka baglanyşyk netijeleri URL we sözbaşy ýaly esasy maglumatlary hödürleýär. Munuň başga ähmiýeti ýok.

Ony ýerine ýetirip biljek beýleki meseleler aşakdakylary öz içine alýar:

 • Katalog baglanyşyklaryny tapmak
 • “Facebook” we “Twitter” ýaly sosial hasaplar üçin magdan gazmak
 • Magdançylyk e-poçta salgylary
 • Monetizasiýa edýän Adsense saýtlaryny barlamak
 • Baglanyşyk häsiýetlerine we spam görnüşlerine baha bermek

send email